After Sale Service Management System

After Sale Service Management System:

ระบบบริหารศูนย์ซ่อมและบริการหลังการขาย ประกอบด้วย ระบบงานหน้าร้าน ระบบงานซ่อม ระบบสินค้าคงคลัง ระบบคำนวนค่าแรง และ รายงานสำหรับผู้บริหาร ระบบนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละ สาขา/ศูนย์ซ่อมเข้าสู่สำนักงานใหญ่ได้ ทำให้ง่ายต่อการควบคุมและบริหารงาน สามารถเก็บประวัติการขายและการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ ระบบยังสามารถลดข้อผิดพลาดจากพนักงาน และ มีรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและแม่นยำ

BlueSoft Software Application for Thai SME :
 • Features
  • เมนูภาษาไทย ออกแบบให้ใช้งานง่าย โดยการจัดกลุ่มงานลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน พร้อมคำอธิบาย
  • มีระบบเก็บ Stock และเบิกจ่ายอะไหล่ รองรับการโอนอะไหล่ระหว่างสาขา แจ้งเตือนเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ
  • รายงานงานซ่อมประจำวัน การเบิกจ่ายอะไหล่
  • รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร เช่น รายงานสินค้าที่ส่งซ่อมบ่อย แยกตามอาการเสีย แสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยระบุช่วงเวลาที่ต้องการ
  • สืบค้นข้อมูลซ่อม พร้อมบอกสถานการณ์ซ่อมได้อย่างรวดเร็ว สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาได้อย่างยืดหยุ่น
  • พิมพ์ใบรับซ่อม ใบงานช่างซ่อม ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  • ตรวจสอบระยะเวลารับประกันสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  • ตรวจสอบรายการซ่อมที่ยังค้างอยู่ได้
  • กำหนดงานให้กับช่างซ่อมได้ พร้อมระบุรายการอะไหล่และค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้
  • รองรับระบบ Barcode
  • สามารถพิมพ์จดหมายแจ้งข่าวสารให้กับลูกค้าได้
  • พิมพ์รายงานการติดตามงานของลูกค้าได้
 • Report
  • รายงานสินค้าคงคลัง(Stock) โดยสามารถออกเป็น รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน หรือเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้
  • รายงานสิงค้าค้าคงคลังที่มีปริมาณต่ำกว่า limit ที่ตั้งไว้
  • รายงานการเบิกอะไหล่ประจำวัน และอะไหล่ที่เบิกใช้ประจำ
  • รายงานการซ่อมสินค้า โดยแยกตามศูนย์ซ่อม แยกตามวัน/ สัปดาห์ หรือ เดือน
  • รายงานการซ่อมสินค้า โดยแยกตามช่างผู้ทำการซ่อม
  • รายงานงานที่ซ่อมค้างอยู่ โดยระบุระยะเวลาที่งานค้างอยู่ได้
  • รายงานชนิดสินค้าที่มีการซ่อมบ่อยที่สุด และแยกตามอาการเสีย โดยสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ และ ระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้
 • Screen shot & Report